Dziś jest Poniedziałek, 26 lipca 2021 r. Obchodzimy imieniny: Anny, Mirosławy, Grażyny. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

23.08.2015 – Katecheza 209: Do jakich wymiarów ludzkiego życia odnosi się przykazanie „Nie Zabijaj” ?

Treść piątego przykazania obejmuje dwa wymiary ludzkiego życia. Pierwszym jest wymiar fizyczny. W ścisłym znaczeniu człowiek nie ma prawa targnąć się na życie swoje lub innej osoby. Zabrania tego przykazanie: „Nie zabijaj”. Zobowiązuje ono do bezwzględnego szacunku dla życia człowieka. Szacunek ten jest niezbędny przede wszystkim dlatego, że życie ludzkie jest święte, gdyż od zawsze ma ono swe odniesienie do Stwórcy, jego dawcy. Na tej też podstawie Kościół stoi na stanowisku, że „nikt nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego zadawania śmierci niewinnej istocie ludzkiej, ponieważ jest to głęboko sprzeczne z godnością osoby i świętością Stwórcy”, który nadto nakazał człowiekowi: „Nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego” (Wj 23, 7).

Drugim zakresem ludzkiego życia, którego broni Bóg w piątym przykazaniu, jest jego wymiar duchowy. Znaczenie tego wymiaru przybliżył ludziom Jezus słowami: „Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: Bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!” (Mt 5, 21-24). Jezus odwołał się najpierw do obowiązującego Żydów Bożego nakazu: „nie zabijaj”. Nakaz ten należał do przekazanego ludowi wybranemu prawa przymierza – Deka- logu. Przypomniał też, że wykroczenie przeciw temu prawu podlegało sądowi, który za ten czyn wydawał wyrok śmierci. Respektując to prawo, Jezus podaje jego własną interpretację. Mianowicie przykazanie to zostaje naruszone nie tylko przez konkretne czyny godzące w ludzkie życie, lecz także przez ludzkie myśli i słowa. Jezus daje więc do zrozumienia, że przykazanie to człowiek przekracza, ilekroć wyrządza krzywdę bliźniemu niezależnie od tego, czy jest ona natury fizycznej, czy też mentalnej albo duchowej. W tym też poszerzonym rozumieniu piątego przykazania potwierdza, że wszystkie czyny godzące w miłość bliźniego podlegają wyrokowi sądu Bożego.