Dziś jest Wtorek, 20 kwietnia 2021 r. Obchodzimy imieniny: Czesława, Agnieszki, Mariana. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

Katecheza 21.03.2021: Jaka Biblia nakazuje okazywać szacunek rodzicom?

„Czcij ojca twego i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje” 
(Wj 20,12). Tak brzmi w oryginale czwarte przykazanie Dekalogu, które Bóg kieruje do wszystkich. Chcemy w czasie dzisiejszej katechezy pochylić się nad nim i odczytać dokładne wskazówki, jakich Bóg w tych słowach udziela człowiekowi.

W Księdze Wyjścia, w której spisany jest cały Dekalog, przy czwartym przykazaniu użyty został hebrajski czasownik kabed oznaczający: „czcij, szanuj, wysławiaj, uznaj wartość”. Czasownik ten w Biblii używany jest tylko w odniesieniu do rodziców. Na określenie szacunku do czegoś lub kogoś innego Pismo Święte używa innych słów. Musimy także zauważyć, że to wyjątkowe słowo pochodzi od hebrajskiego czasownika kabod, oznaczającego chwałę oddawaną Bogu. Cześć względem rodziców ma zatem ścisłe powiązania z chwałą jaką człowiek powinien oddawać Bogu. W czwartym przykazaniu chodzi o coś więcej niż tylko szacunek oparty na autorytecie, chodzi o cześć związaną ze świętością jaką są, czy też powinni być, rodzice. Oni bowiem są z woli i mocy Boga narzędziami w powoływaniu do istnienia nowego człowieka. Stąd należna się im wyjątkowa cześć, inna niż należna pozostałym osobom.

Dzieci będące w młodszym wieku są zobowiązane w świetle czwartego przykazania do czci, posłuszeństwa i respektu wobec rodziców. Posłuszeństwo to w Piśmie Świętym jest postrzegane jako posłuszeństwo samemu Bogu. Dzieci dorosłe natomiast powinny ciągle pamiętać, że to rodzice współpracując z Bogiem przekazali im życie. Stąd również oni zobowiązani są ciągle do szacunku. Ten szacunek wyraża się także w pamięci modlitewnej! Tutaj powinniśmy postawić sobie pytanie czy modlimy się za naszych rodziców, zarówno żywych jak i tych, którzy odeszli? Czy ofiarowujemy za nich Msze święte, Komunię? Taki obowiązek wynika z czwartego przykazania!

Z pobieżnej analizy czwartego przykazania Dekalogu możemy wysunąć fałszywy wniosek, że na tym możemy zakończyć biblijną egzegezę tego tematu. Przykazanie to jednak porusza wiele więcej tematów niż tylko cześć, jaką należy oddawać rodzicom i stawia przed nami wiele poważnych pytań, zwłaszcza w kontekście wydarzeń, które możemy obserwować we współczesnym świecie. Coraz częściej mówi się dzisiaj o kryzysie ojcostwa, macierzyństwa, rodzicielstwa, rodziny, wychowania itd. W dalszych katechezach spróbujemy odpowiedzieć na powyższe problemy rozważając treść czwartego przykazania.

DRODZY PARAFIANIE!

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w naszym kościele może przebywać jednocześnie niewiele osób, nie licząc kapłana i służby liturgicznej. Zachęcam do skorzystania z transmisji nabożeństw w telewizji i w internecie.
Okazji mamy bardzo wiele.

Przypominam, że nadal obowiązuje dyspensa od uczestniczenia we Mszy świętej i możliwość przyjmowania Komunii Świętej duchowej. Umożliwiam także przyjmowanie Komunii Świętej w kościele poza nabożeństwami. Proszę zapoznać się z ogłoszeniami, programem adoracji i poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Informacja o nabożeństwach w remizie w Płazówce znajduje się w ogłoszeniach.